©2018 by Nireas

2 day Yoga Workshop


KUMBHAKA - Breathing within

May 4-5 : Athens (Korydallos)

with Nireas

2 day Yoga Workshop with Nireas :

KUMBHAKA - Breathing within

May 4-5 2019

 

Yoga Studio : Yoga for the People

Paylou Mela 21-23
18120 Korydallos

Greece

(English to follow)
______________
ΕΛ
Φτάνει κάποια στιγμή ...
που τα «όρια προς τα έξω» γίνονται στενά για να περιέχουν το θαύμα της ανθρώπινης συνείδησης ...
Τότε μοιραία το μονοπάτι οδηγεί προς τα μέσα ...


Kumbhaka :
Τεχνική Pranayama [πραναγιάμα] για την εξύψωση τής ενέργειας στο σώμα συγκρατώντας την αναπνοή σε κάθε άσκηση (Asana).

Στα σανσκριτικά η λέξη Prana [πράνα] χρησιμοποιείται για να περιγράψει την « ζωτική δύναμη ».
Η Ουσία που θρέφει σώμα και ψυχή κρατώντας μας δραστήριους, παραγωγικούς, δημιουργικούς και υγιείς . Όταν τα επίπεδα πρανικής ενέργειας μειωθούν, ξεκινά η επιβράδυνση και επιβάρυνση όχι μόνο σε σωματικό επίπεδο αλλά και σε ψυχοενεργειακό. Η διάθεση μειώνεται, η κούραση έρχεται πιο εύκολα, το σώμα νιώθει δύστροπο, στεγνό και άβολο. Από εκείνο το σημείο ξεκινούν οι ασθένειες.

Οι τεχνικές τής Γιόγκα έχουν στόχο τη βελτίωση παροχής τής Πράνα μέσω τής άσκησης του σώματος . Οι τεχνικές Pranayama είναι γιόγκικες πειθαρχίες που αφορούν την ενδυνάμωση και επέκταση αυτής της «Ουσίας» μέσα από την αναπνοή. Η ελεγχόμενη αναπνοή γίνεται το εργαλείο για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να εμβαθύνουμε και να εξασκήσουμε τον έλεγχο της αναπνοής χρησιμοποιώντας δύο βασικές τεχνικές :

α) την «βαθειά γιόγκικη αναπνοή» και
β) την «πλήρη γιόγκικη αναπνοή».

Θα εξοικειωθούμε με την αναπνοή Ουτζαϊί (Ujjay Pranayama) και τα ενεργειακά κλειδώματα (Bandhas).

Όλες οι τεχνικές θα χρησιμοποιηθούν τόσο σε φυσικό επίπεδο (Asanas) όσο και σε πιο εσωτερικό (Dharana).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Το εργαστήρι

Μέρα 1η :

- Pranayama (προετοιμασία):
Ασκήσεις αναπνοής για την κατανόηση και εξάσκηση των δύο παραπάνω τεχνικών με κράτηση τής εισπνοής (Antar Kumbhaka) και της εκπνοής (Bahya Kumbhaka)

- Asanas & Kumbhaka (μέρος α'):
Συγχρονισμός αναπνοής με κίνηση, και κράτηση τής αναπνοής (Antar ή Bahya Kumbhaka) σε κάθε Asana. Όρθιες και καθιστές, δυναμικές και στατικές Asanas με χρήση των δύο τεχνικών αναπνοής

- Pratyahara & Dharana :
Χαλάρωση, εσωτερίκευση και δυναμικός διαλογισμός

- Ερωτήσεις / απαντήσεις

Μέρα 2η :

- Pranayama, Bandhas & Kriyas (εξάσκηση):
Βαθύτερη κατανόηση των δύο βασικών τεχνικών αναπνοής (βαθειά και πλήρη γιόγκικη αναπνοή) και εξάσκηση στην ενεργοποίηση των ενεργειακών κλειδωμάτων (Bandhas), μέσω ασκήσεων Kriya [κρίια] (Agnisara & Nauli Kriya)

- Asanas, Kumbhaka & Bandhas :
Καθιστές, οπίσθιες και ανάστροφες, δυναμικές και στατικές Asanas με χρήση των δύο τεχνικών αναπνοής και των Bandhas

- Pratyahara & Dharana
Χαλάρωση και εσωτερίκευση μέσω Yoga Nidra (υπνοθεραπεία), κατευθυνόμενος διαλογισμός στα τσάκρα και αστρικό ταξίδι

- Ερωτήσεις / απαντήσεις

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Λίγα λόγια για τον Νιρέα:

Η γιόγκα κατέκτησε τον Νιρέα μετά από ένα ταξίδι αυτογνωσίας στην Ινδία.

Γεννημένος στην Ελλάδα, εγκατέλειψε τη χώρα στα 17 του για να σπουδάσει πληροφορική στη Γερμανία. Πολύ σύντομα (ήταν 21 ετών) ανακάλυψε την αγάπη και την ικανότητά του να διδάσκει· από σύγχρονους Λατινικούς χορούς, σε ελληνικά ως ξένη γλώσσα και εφαρμογές πληροφορικής, ο Νιρέας ταξιδεύει, μαθαίνει και μοιράζεται γνώση.

Ήταν το 2011, όταν εγκατέλειψε την εργασία του στην Κύπρο ως σχεδιαστής προϊόντων και — έπειτα από συμβουλή μιας φίλης — ανακάλυψε την Ινδία και την αρχαία επιστήμη τής γιόγκα. Από εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε το τι ήθελε να κάνει· τίποτα άλλο από την εκμάθηση, εξάσκηση και διάδοση της γιόγκα.

Η εμπειρία του (*) περιλαμβάνει μαθήματα γιόγκα, διαλογισμού και TTC (μαθήματα κατάρτισης δασκάλων Γιόγκα), η Ολοκληρωμένη Γιόγκα (Integral Yoga) αιχμαλωτίζει το ενδιαφέρον και την προσοχή του
σε βάθος, καθώς συνδιάζει την καλλιέργεια του Εαυτού μέσα από την Ενεργειακή Ανάπτυξη με απώτερο σκοπό την ανάδειξη της Πνευματικής του ποιότητας .

Με προσωρινή του βάση μια μικρή πόλη της κεντρικής Γαλλίας, το Puy en Velay, διδάσκει-καθοδηγεί εργαστήρια και TTC σε Ινδία, Ελλάδα, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Έχουμε την χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε το Νιρέα σε ένα πολύ ιδιαίτερο διήμερο εργαστήριο που κυριολεκτικά μπορεί να μεταμορφώσει τη σωματική μας εμπειρία όχι μόνο στη γιόγκα αλλά και στον τρόπο που βιώνουμε τη καθημερινότητα μας.

(*)
(2018): TTC/900hrs (The Yoga Institute, Βομβάη)
(2015): 4 μήνες « γιόγκικες σπουδές » (Bihar School of Yoga, Munger)
(2013): 6 μήνες Γιόγκα και Διαλογισμός διασχίζοντας την Ινδία (Astanga Vinyasa, Iyengar, Integral Yoga, Tantric/Agama Yoga, Sivananda, Anusara, Tonglen meditation, Tantric meditation, Vipassana meditation)
(2011): TTC/200hrs (Association for Yoga and Meditation, Rishikesh)
(2011): 4 εβδομάδες Hatha Yoga (Sivananda Ashram, Kerala)


www.NireasYoga.eu
#NireasYoga

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
!!! Παρακαλώ πολύ ενημερώστε στο παρακάτω mail σαν χρειάζονται ιδιαίτερα σημεία προσοχής στη πρακτική σας:
nireas.gkinis@yahoo.com

Συμμετοχή:
early bird price (μέχρι 26 Απρίλη)
- 50€ (διήμερο)
- 30€ (για μία ημέρα)
Μετά από 26 Απρίλη :
- 60 € (διήμερο)
- 35€ (μια μέρα)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Για κράτηση θέσεων επικοινωνήστε στα :
- 698 808 4505
- 697 263 4618
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


___________________
EN
Kumbhaka:
A Pranayama technique to sublimate the energy in the body by holding the breath in every exercise (Asana).

In Sanskrit, the word Prana is used to describe the "vital force".
The "Essence" that nourishes body and soul by keeping us active, productive, creative and healthy. When levels of pranic energy are reduced, deceleration and overloading begins not only on the physical level but also on the psycho-energetic. Mood decreases, tiredness comes easier, the body feels dull, dry and inconvenient. From that point on, the diseases begin.

Yoga techniques aim to increase Prana with the body through exercise. The Pranayama techniques are yogic disciplines that relate to the empowerment and expansion of this "Essence" through breathing. Controlled breathing becomes the tool to achieve this purpose.

The aim of this workshop is to deepen and practice breath control using two basic techniques:

(a) "deep yogic breathing";
(b) "full yogic breathing".

We will get acquainted with Ujjay Pranayama breathing and energy locks (Bandhas).

All techniques will be used both in physical (Asanas) as well as in mental level (Dharana).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The workshop

Day 1:

- Pranayama (preparation):
Breathing exercises to understand and practice the two above-mentioned inhalation (Antar Kumbhaka) and expiration techniques (Bahya Kumbhaka)

- Asanas & Kumbhaka (part a '):
Synchronize breathing with movement, and holding the breath (Antar or Bahya Kumbhaka) in every Asana. Upright and seated, dynamic and static Asanas using two breathing techniques

- Pratyahara & Dharana:
Relaxation, internalization and dynamic meditation

- Questions answers

Day 2:

- Pranayama, Bandhas & Kriyas (practice):
Deeper understanding of the two basic breathing techniques (deep and full yogic breathing) and practicing activation of energy locks (Bandhas) through Kriya exercises (Agnisara & Nauli Kriya)

- Asanas, Kumbhaka & Bandhas:
Sitting, rear and reverse, dynamic and static Asanas using both breathing techniques and Bandhas

- Pratyahara & Dharana
Relaxation and internalization through Yoga Nidra (hypnotherapy), directed meditation on the chakras and astral journey

- Questions answers

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A few words about the teacher:

Yoga conquered Nireas after a journey of self-awareness to India.

Born in Greece, he left the country at the age of 17 to study IT in Germany. Very soon (21 years old) he discovered his love and ability to teach; from modern Latin dances, to Greek as a foreign language and computer applications, Nireas travels, learns and shares knowledge.

He was in 2011 when he left his job in Cyprus as a product designer and - following a friend's advice - he discovered India and the ancient science of yoga. From that moment on he realized what he wanted to do; nothing but earning, practicing and spreading the knowledge of yoga.

After having collected self-experience (*) by attending yoga and meditation courses and TTC’s (Yoga Teacher Training Courses), Integral Yoga captivated his interest and attention because of the way it combined self-development with spiritual upliftment.

On a temporary basis, in a small town in central France, le Puy en Velay, teaches yoga and leads workshops and TTC's in India, Greece, France and the United Kingdom.

We have the pleasure and the honor to host Nireas in a very special two-day workshop that literally can transform our physical experience not only in yoga but also in the way we experience our everyday life.

(*)
(2018): TTC / 900hrs (The Yoga Institute, Mumbai)
(2015): 4 months of "Yogic Studies" (Bihar School of Yoga, Munger)
(2013): 6 months Yoga and Meditation through India (Astanga Vinyasa, Iyengar, Integral Yoga, Tantric / Agama Yoga, Sivananda, Anusara, Tonglen meditation, Tantric meditation, Vipassana meditation)
(2011): TTC / 200hrs (Association for Yoga and Meditation, Rishikesh)
(2011): 4 weeks Hatha Yoga (Sivananda Ashram, Kerala)


www.NireasYoga.eu
#NireasYoga

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
!!! Please let me know in the email below that special attention is needed in your practice:
nireas.gkinis@yahoo.com

Participation:
early bird price (until April 26)
- 50 € (two days)
- 30 € (one day)
After April 26:
- 60 € (two days)
- 35 € (one day)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
For reservations, please contact:
- 698 808 4505
- 697 263 4618

Om Shanti